Regulmin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
Portal internetowy dostępny pod adresem https://realnysukces.pl/ udostępniony jest przez Usługodawcę na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

Dane kontaktowe Usługodawcy:
– adres e-mail: kontakt@realnysukces.pl.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz prawa i obowiązki Usługobiorców oraz Usługodawcy. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego Usługobiorcy.

§1. Definicje
1. Portal – portal internetowy działający pod adresem https://realnysukces.pl/.
2. Usługodawca – Katarzyna Rzemińska wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Rzemińska Social Media Marketing pod adresem ul. Warszawska 27, 42-240 Kościelec, NIP: 5761524417, REGON: 523471720, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 3. Usługobiorca – osoba fizyczna korzystająca z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu.
4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Portalu.
5. Usługa płatna – Szkolenie Premium dostępne w ofercie Usługodawcy.
6. Szkolenie wstępne – bezpłatne szkolenia dla Usługobiorców prowadzone online za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
7. Szkolenie Premium – odpłatne szkolenie dla Usługobiorców prowadzone online za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

§2. Postanowienia ogólne
1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania ze stron internetowych Usługodawcy zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
3. Korzystanie ze stron internetowych Usługodawcy oraz Usług oznacza akceptację przez Usługobiorcę warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
4. Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Usługobiorca wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności Portalu. Usługodawca może wykorzystać dane osobowe w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę do Portalu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych Usługodawcy w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
6. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Portalu.
7. Informacje dotyczące usług znajdujące się na stronach internetowych Usługodawcy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w cenach Usług płatnych, prowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych oraz do udzielania indywidualnych rabatów.
9. Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym Regulaminie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§3. Ogólne warunki świadczenia usług
1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Portalu bezpłatnie usługi informacyjne poprzez udostępnianie treści o ofercie, aktualnościach oraz innych informacji dotyczących działalności Usługodawcy.
2. Usługodawca za pośrednictwem Portalu umożliwia złożenie zamówienia na Szkolenie wstępne lub Szkolenie Premium znajdujące się w jego ofercie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
3. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi. Skutki prawne zakończenia korzystania z usługi określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej Usługi oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę: a) urządzenie z dostępem do sieci Internet, b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies, c) dostęp do poczty elektronicznej.
5. Usługobiorca ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

§4. Szkolenie wstępne
1. Usługobiorca zainteresowany odbyciem Szkolenia wstępnego kontaktuje się z Usługodawcą za pomocą formularza kontaktu dostępnego na Portalu lub z wykorzystaniem udostępnionych przez Usługodawcę innych form kontaktu.
2. Po otrzymaniu wiadomości od Usługobiorcy, Usługodawca kontaktuje się z nim celem ustalenia szczegółów realizacji Szkolenia wstępnego.
3. Szkolenie wstępne przeprowadzane jest nieodpłatnie na rzecz Usługobiorcy.
4. Usługodawca zastrzega, iż Szkolenie wstępne może być przeprowadzane indywidualnie jak też w formie grupowej dla więcej niż jednego Usługobiorcy.

§5. Szkolenie Premium
1. Szkolenie Premium przeznaczone jest dla Usługobiorcy, który po Szkoleniu wstępnym wyraził zgodę na podjęcie współpracy z Usługobiorcą, a następnie przeszedł kurs przygotowawczy.
2. Szkolenie Premium jest odpłatne.
3. Usługobiorca zainteresowany Szkoleniem Premium po odbyciu Szkolenia wstępnego i zadeklarowaniu woli podjęcia współpracy otrzymuje od Usługodawcy link do strony internetowej na której zostały umieszczone szczegółowe informacje na temat Szkolenia Premium, w tym jego warunki jak i wysokość odpłatności.
4. Celem potwierdzenia udziału w Szkoleniu Premium Usługobiorca opłaca szkolenie przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany na stronie internetowej, o której mowa w ust. 3.
5. W momencie wniesienia opłaty przez Usługobiorcę zostaje zawarta umowa o przeprowadzenie Szkolenia Premium.
6. Szkolenie Premium przeprowadzane jest na warunkach oraz w terminie uzgodnionym z Usługobiorcą.
7. Usługodawca zastrzega, iż Szkolenie Premium może być przeprowadzane indywidualnie jak też w formie grupowej dla więcej niż jednego Usługobiorcy

§6. Metody płatności
1. Usługodawca za zamówienie obejmujące Szkolenie Premium przyjmuje płatności przelewem zwykłym na rachunek bankowy.
2. Klient zobowiązany jest do płatności w formie przedpłaty.
3. Za moment dokonania płatności przyjmuje się zaksięgowanie środków na rachunku bankowym Usługodawcy.
4. Usługodawca dokumentuje sprzedaż dowodem zakupu wystawianym na wyraźne żądanie Usługobiorcy.

§7. Warunki dostępu do Szkoleń
1. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Szkolenia za pomocą linku umożliwiającego logowanie do platformy Zoom za pośrednictwem której prowadzone są Szkolenia.
2. Link do platformy Zoom przesyłany jest na adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę. Logowanie do platformy Zoom wymaga podania przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej wskazanego Usługodawcy do kontaktu.
3. Usługobiorca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie sprzętu oraz infrastruktury informatycznej umożliwiającej udział w Szkoleniu, w szczególności dostępu do sieci Internet, komputera lub urządzenia mobilnego z zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową uaktualnioną do najnowszej wersji i ewentualnie dodatkowym oprogramowaniem, które jest niezbędne do odtworzenia materiałów wideo.
4. Usługobiorca nie jest uprawniony do dostępu do Szkolenia za pomocą otrzymanych danych na kilku urządzeniach w tym samym czasie lub przekazania dostępu do Szkolenia osobie trzeciej.
5. Usługodawca informuje, iż dokonuje rejestracji audiowizualnej przebiegu Szkolenia dla celów rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
6. Usługobiorca nie jest uprawniony do rejestracji przebiegu Szkolenia zarówno w formie dźwięku jak i obrazu.
7. W trakcie trwania Szkolenia Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania kultury osobistej oraz zapewnienia niezakłóconego jego przebiegu, w szczególności do wyciszenia urządzeń mobilnych (np. telefon) lub innych urządzeń emitujących dźwięk.
8. Brak obecności Usługobiorcy podczas Szkolenia, niezależnie od przyczyny, skutkuje uznaniem usługi za zrealizowaną.

§8. Odpowiedzialność Usługodawcy
1. Usługodawca informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy o ile dane te nie pochodzą od niego.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Usługobiorców wynikające z ich działań na stronach internetowych Usługodawcy.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Usługobiorców na stronach internetowych Usługodawcy i nie odpowiada za czynności dokonane przez Usługobiorcę, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Usługobiorcy lub innych Usługobiorców bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Usługodawcę.
4. Usługodawca nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Usługobiorców lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne na Portalu.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu jego stron internetowych oraz szkody poniesione przez Usługobiorcę z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia – gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.

§9. Odstąpienie od umowy
1. Usługobiorcy będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym zawarto umowę. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie oświadczenia na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
2. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą a konsument jest zwolniony od wszelkich zobowiązań (z wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 3 i 4). Płatności dokonane przez konsumenta zostaną zwrócone przez Usługodawcę w takie samej formie w jakiej konsument dokonał zapłaty, chyba, że konsument wyrazi zgodę na zwrot płatności w inny sposób, który nie spowoduje dla niego dodatkowych obciążeń. Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. 3. W przypadku umowy, której przedmiotem jest usługa, a rozpoczęcie jej świadczenia za wyraźną zgodą konsumenta rozpoczęło się przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy, konsument w przypadku odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty Usługodawcy za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
4. W związku z art. 38 ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia nie przysługuje m. in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

§10. Postępowanie reklamacyjne
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych za pomocą Portalu, Usługobiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy.
2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Usługobiorcy (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca wezwie Usługobiorcę do uzupełnienia danych.
3. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekazywana jest Usługobiorcy w formie wiadomości przesłanej na jego adres poczty elektronicznej.
4. Nierozpatrzenie przez Usługodawcę reklamacji w terminie wskazanym w ust. 3 oznacza jej uwzględnienie.

§11. Własność intelektualna
1. Wszelkie treści zamieszczone na stronach internetowych Usługodawcy (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Usługobiorcy lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach stron internetowych Usługodawcy, w tym materiałów szkoleniowych, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Usługodawcę.
3. Korzystanie ze stron internetowych Usługodawcy, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji, chyba że co innego wynika z Regulaminu.
4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
b) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Portalu treści,
c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

§12. Postanowienia końcowe
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Portalu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Usługobiorców, którzy złożyli zamówienie na Usługę odpłatną w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
2. Usługodawca zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Portalu lub wybranych funkcjonalności Portalu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Usługodawcy związanych z działaniem Portalu.
3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Usługodawcy, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.
5. Usługobiorca będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Usługobiorca będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2022 r.